فرم سفارش

هر توضیحی در مورد فرم سفارش دارید میتواند اینجا قرار میگیرد

شرکت (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

نام شخص

تلفن

همراه

نوع سفارش
 سفارش جدید سفارش تکراری

فایل

نام نرم افزار طراحی

نوع برد

جنس فیبر

ضخامت فیبر (میلیمتر)

ضخامت مس

پوشش سطح

ابعاد برد

پوشش سولدر

رنگ سولدر

چاپ مارکاژ

رنگ مارکاژ

پوشش Peelable )چاپ چسب)

نوع برش

تعداد

تحویل برد به صورت

 پنل تکی

توضیحات

راهنمایی

هر توضیحی جهت راهنمایی پر کردن فرم سفارش میتواند اینجا قرار بگیرد
هر توضیحی جهت راهنمایی پر کردن فرم سفارش میتواند اینجا قرار بگیرد
هر توضیحی جهت راهنمایی پر کردن فرم سفارش میتواند اینجا قرار بگیرد
هر توضیحی جهت راهنمایی پر کردن فرم سفارش میتواند اینجا قرار بگیرد
هر توضیحی جهت راهنمایی پر کردن فرم سفارش میتواند اینجا قرار بگیرد
هر توضیحی جهت راهنمایی پر کردن فرم سفارش میتواند اینجا قرار بگیرد
هر توضیحی جهت راهنمایی پر کردن فرم سفارش میتواند اینجا قرار بگیرد
هر توضیحی جهت راهنمایی پر کردن فرم سفارش میتواند اینجا قرار بگیرد
هر توضیحی جهت راهنمایی پر کردن فرم سفارش میتواند اینجا قرار بگیرد
هر توضیحی جهت راهنمایی پر کردن فرم سفارش میتواند اینجا قرار بگیرد